INTERAKTYWNIE 3.0

03/02/2019 17:00
 
Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca, zespo­łu Chopin University Dance Company oraz stu­den­tów kom­po­zy­cji, reży­se­rii dźwię­ku i zapro­szo­nych gości
 
Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr Aldona Nawrocka
Opieka reali­za­tor­ska: mgr Andrzej Kopeć
 
Koncert towa­rzy­szy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej
„Cunnigham / Cage – meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach
cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra”

ostatnia modyfikacja: 16/10/2018