Znamy nominowanych do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018

14/09/2018

1 paź­dzier­ni­ka, w Międzynarodowym Dniu Muzyki, pod­czas uro­czy­stej Gali w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, pozna­my lau­re­atów ósmej edy­cji nagro­dy Koryfeusz Muzyki Polskiej. Laureaci wybra­ni przez śro­do­wi­sko muzycz­ne odbio­rą sta­tu­et­ki w kate­go­riach: Osobowość roku, Wydarzenie roku, Nagroda hono­ro­wa oraz Odkrycie roku.

 

O mia­no Koryfeusza Muzyki Polskiej 2018 w kate­go­rii “Osobowość roku” rywa­li­zo­wać będą m.in. peda­go­dzy i absol­wen­ci UMFC:

Dariusz Przybylski

- za doro­bek kom­po­zy­tor­ski sezo­nu i album „Already it is dusk” (wyd. Requiem Records), pre­zen­tu­ją­cy utwo­ry od Dufay’a i Wacława z Szamotuł po Cage’a i Góreckiego, wyko­na­ne po raz pierw­szy w aran­ża­cjach na orga­ny Hammonda.

Janusz Wawrowski

- za pozy­ska­nie dla Polski pierw­szych w powo­jen­nej histo­rii skrzy­piec Stradivariusa z 1685 roku oraz osią­gnię­cia arty­stycz­ne sezo­nu 2017/2018.

Maciej Frąckiewicz

- za boga­ty sezon arty­stycz­ny 2017/2018, w tym licz­ne pra­wy­ko­na­nia utwo­rów pol­skich kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych oraz zwy­cię­stwo w kate­go­rii akor­de­onu i zdo­by­cie nagro­dy publicz­no­ści na Deutscher Musikwettbewerb w Bonn.

“Odkryciem roku” mają szan­sę zostać stu­den­ci i absol­wen­ci UMFC, któ­rzy two­rzą kwar­tet sak­so­fo­no­wy The Whoop Group.


ostatnia modyfikacja: 26/09/2018