UROCZYSTOŚĆ OTWIERAJĄCA ROK AKADEMICKI 2018/2019

11/09/2018

Inauguracja odbę­dzie się 5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Koncertowej UMFC.

W pro­gra­mie: wystą­pie­nie JM Rektora prof. dra hab. Klaudiusza Barana, wrę­cze­nie Medali Zasłużony Kulturze — Gloria Artis, uro­czy­sta imma­try­ku­la­cja oraz wystą­pie­nie przed­sta­wi­cie­la Samorządu Studentów.

Pierwszy wykład w nowym roku aka­de­mic­kim wygło­si prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz -“Zapisane w pamię­ci naszej wspól­no­ty aka­de­mic­kiej… O związ­kach Ignacego Jana Paderewskiego z macie­rzy­stą uczel­nią”.  

Uroczystość uświet­nią wystę­py stu­den­tów wydzia­łu instru­men­tal­ne­go Daniela Mieczkowskiego (flet)  oraz Adama Mazurka (wio­lon­cze­la).


ostatnia modyfikacja: 11/09/2018