Konkurs muzyczny im. Karola Szymanowskiego w Katowicach — studenci UMFC

12/09/2018
 
Pierwsza edy­cja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego roz­po­czę­ła się w Katowicach 10 wrze­śnia 2018 r. i potrwa przez 2 tygo­dnie.
 
Finał kon­kur­su, w trak­cie któ­re­go soli­stom towa­rzy­szyć będzie orkie­stra NOSPR, i uro­czy­sta gala odbę­dą się w sali kon­cer­to­wej NOSPR.
 
Obejmuje 5 kate­go­rii: for­te­pian, skrzyp­ce, śpiew, kwar­tet smycz­ko­wy oraz kom­po­zy­cja.
 
 

FORTEPIAN

Sabina Bury
Studia licen­cjac­kie odby­ła na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w kla­sie pro­fe­so­ra Edwarda Wolanina i asy­sten­ta Radosława Sobczaka.

Wojciech Pyrć
Ukończył z wyróż­nie­niem zarów­no stu­dia I (2011), jak i II stop­nia (2013) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w kla­sie for­te­pia­nu prof. Bronisławy Kawalla.

Juliusz Goniarski
Obecnie jest stu­den­tem II roku stu­diów magi­ster­skich w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w kla­sie prof. Jerzego Sterczyńskiego.

Mateusz Krzyżowski
Obecnie stu­den­ta Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie Profesor Joanny Ławrynowicz-Just.

 

Do dru­gie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­li się:

Wojciech Pyrć

Juliusz Goniarski

Mateusz Krzyżowski

 

16 wrze­śnia odbył się finał w kate­go­rii for­te­pian.

II nagro­da tra­fi­ła do Mateusza Krzyżowskiego.

GRATULUJEMY!


SKRZYPCE

Maksymilian Grzesiak

Absolwent UMFC w Warszawie w mistrzow­skiej kla­sie skrzy­piec prof. T. Gadziny.

Judyta Kluza
Obecnie jest stu­dent­ką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie skrzy­piec dr hab. Janusza Wawrowskiego.

Małgorzata Wasiucionek
W 2014 roku z wyróż­nie­niem ukoń­czy­ła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w kla­sie prof. R. Lasockiego.

Emilia Jarocka
Od paź­dzier­ni­ka 2017 roku kon­ty­nu­uje naukę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w kla­sie prof. A. Gębskiego i A. Szymczewskiej.

Roksana Kwaśnikowska
Jest tego­rocz­ną absol­went­ką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie kształ­ci­ła się pod kie­run­kiem prof. Jana Staniendy.

Do II eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­li się:

Emilia Jarocka

Roksana Kwaśnikowska

Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ła się:

Roksana Kwaśnikowska

Laureaci w kate­go­rii skrzyp­ce:

II nagro­da — Roksana Kwaśnikowska


ŚPIEW
Halina Dubitskaya
Obecnie jest stu­dent­ką Uniwersyteut Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie śpie­wu prof. Krystyna Jaźwińska-Dobosz.

Agnieszka Jadwiga Grochala
Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie z kla­sy pani pro­fe­sor Jadwigi Rappé.

Łukasz Hajduczenia
Ukończył wydział wokal­ny war­szaw­skie­go UMFC w kla­sie prof. Jerzego Knetiga.

Milena Lange

Obecnie kon­ty­nu­uje naukę na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie śpie­wu prof. Anny Radziejewskiej.

Michał Prószyński

W 2015 roku uzy­skał sto­pień licen­cja­ta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na wydzia­le instru­men­ta­li­sty­ki w kla­sie gita­ry kla­sycz­nej prof. dr. hab Marcina Zalewskiego.

Weronika Rabek
Studentka II roku stu­diów magi­ster­skich na Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie prof. zw. dr hab. Jadwigi Rappé na spe­cjal­no­ści muzy­ka daw­na.

Anna Thun
W 2017 roku ukoń­czy­ła stu­dia magi­ster­skie z wyróż­nie­niem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w kla­sie śpie­wu Jadwigi Rappé.

Paweł Trojak
Aktualnie jest stu­den­tem IV roku stu­diów licen­cjac­kich Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie prof. dr hab. Jadwigi Rappé.

Choi Wonhyeok
Obecnie stu­dent pody­plo­mo­we­go stu­dia wokal­ne­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

 

Do II eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­li się:

Halina Dubitskaya

Agnieszka Jadwiga Grochala

Łukasz Hajduczenia

Weronika Rabek

Anna Thun

Paweł Trojak

 

Do III eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­li się:

Łukasz Hajduczenia

Agnieszka Jadwiga Grochala

Anna Thun

 

FINAŁ

III miej­sce

Agnieszka Jadwiga Grochala


KWARTETY SMYCZKOWE


Muscada String Quartet
Kwartet two­rzą obec­ni stu­den­ci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Ada Dobrowolska (skrzyp­ce), Paweł Dębski (skrzyp­ce), Jan Czyżewski (altów­ka) oraz Antoni Majewski (wio­lon­cze­la).

 


ostatnia modyfikacja: 21/09/2018