Koncert „Zbigniew Wodecki wspomnienie” w wykonaniu Chopin University Big Band

5/09/2018

 

Serdecz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Zbigniew Wodecki wspo­mnie­nie” w wyko­na­niu zespo­łu Chopin University Big Band z udzia­łem Kasi Cerekwickiej, Sławka Uniatowskiego oraz Evy.

23 wrze­śnia, godz. 18:00

Amfiteatr Bemowo

Wstęp wol­ny


Chopin University Big Band to jeden z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych zespo­łów UMFC. Laureat wie­lu nagród kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Zespół został powo­ła­ny w 2006 roku i two­rzą go stu­den­ci wszyst­kich wydzia­łów Uniwersytetu. Od 2012 roku kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­łu jest dr Piotr Kostrzewa, muzyk Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz współ­za­ło­ży­ciel i opie­kun arty­stycz­ny Szymanowski Big Band Warsaw.


ostatnia modyfikacja: 05/09/2018