Podyplomowe Studia Teorii Tańca — 9. edycja

17/08/2018

W paź­dzier­ni­ku 2018 r. pla­no­wa­na jest kolej­na, dzie­wią­ta edy­cja Podyplomowych Studiów Teorii Tańca orga­ni­zo­wa­nych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Dwusemestralne stu­dia kie­ro­wa­ne są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych tań­cem, jego histo­rią, ewo­lu­cją, miej­scem tań­ca na współ­cze­snej sce­nie teatral­nej. Studia kształ­cą przy­szłych histo­ry­ków, teo­re­ty­ków i kry­ty­ków sztu­ki tań­ca.

Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 17/08/2018