Koncerty kameralne w ramach XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge 2018

11/07/2018

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na kon­cer­ty kame­ral­ne w ramach XXII edy­cji kur­sów muzycz­nych Morningside Music Bridge, któ­rych moż­na będzie wysłu­chać w Sali Koncertowej UMFC w dniach 7 lip­ca – 3 sierp­nia 2018 roku w Warszawie.

Morningside Music Bridge (MMB) to pro­gram edu­ka­cyj­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Calgary Philharmonic Society  we współ­pra­cy z Fundacją Morningside Music Bridge — kana­dyj­ską orga­ni­za­cją non-pro­fit. W lip­cu 2018 roku przy­pa­da XXII edy­cja tego pro­gra­mu. Ten mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal muzy­ki, któ­ry zazwy­czaj w Calgary gro­ma­dzi uta­len­to­wa­nych mło­dych instru­men­ta­li­stów oraz wyso­kiej kla­sy arty­stów muzy­ki kla­sycz­nej, w tym roku wyjąt­ko­wo prze­niósł się do Warszawy, przy współ­pra­cy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (UMFC).

Niezwykła gru­pa wybit­nych mię­dzy­na­ro­do­wych Profesorów m.in. Krzysztof Jabłoński (for­te­pian), Agata Szymczewska (skrzyp­ce), Teng Li (altów­ka),. Laurence Lesser (wio­lon­cze­la) wywo­dzą­cych się z czo­ło­wych szkół, Akademii i Konserwatoriów muzycz­nych, zaofe­ru­je uczniom (w wie­ku od 12 do 18 lat) gra­ją­cym na skrzyp­cach, altów­ce, wio­lon­cze­li i for­te­pia­nie — inten­syw­ny pro­gram roz­wi­ja­nia ich talen­tów muzycz­nych. Ważnym aspek­tem tego wie­lo­kul­tu­ro­we­go pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go jest wspie­ra­nie świa­do­mo­ści kul­tu­ro­wej pośród wszyst­kich jego uczest­ni­ków.

Wstęp na wszyst­kie kon­cer­ty w ramach MMB jest wol­ny.
Koncerty będą trans­mi­to­wa­ne na żywo na stro­nie http://mmb.international/concerts/.

Strona inter­ne­to­wa XXII kur­su MMB

Afisz kur­su
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 13 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tu kame­ral­ne­go Artystów-Rezydentów — 21 lip­ca 2018
Afisz kon­cer­tów kame­ral­nych — 12 lip­ca — 3 sierp­nia 2018

 

 


ostatnia modyfikacja: 11/07/2018