Zmarł Profesor dr hab. Stanisław Moryto

6/06/2018

Z ogrom­nym żalem zawia­da­miam, że w dniu 5 czerw­ca 2018 r., po cięż­kiej cho­ro­bie w wie­ku 71 lat odszedł od nas śp. prof. dr hab. Stanisław Moryto. Były Rektor UMFC, kom­po­zy­tor i orga­ni­sta, dok­tor hono­ris cau­sa Keimyung University.

Prof. Stanisław Moryto był wie­lo­let­nim nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim, ponad czte­ry deka­dy zwią­za­nym z naszą Uczelnią. Przeszedł w niej wszyst­kie stop­nie karie­ry aka­de­mic­kiej. W latach 1996–2002 był pro­rek­to­rem UMFC, od 2002 do 2005 peł­nił funk­cję dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W latach 2005–2012 jako Rektor, przez dwie kaden­cje, kie­ro­wał Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat wie­lu nagród resor­to­wych. Zasłużony dla kul­tu­ry naro­do­wej.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Rektor UMFC

 

Msza świę­ta i uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się w śro­dę 13 czerw­ca 2018 r. o godz. 10:30 w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
Dla człon­ków naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w ostat­niej dro­dze Profesora Stanisława Moryto, przed kościół będzie pod­sta­wio­ny auto­kar o godz. 12:15, skąd wyru­szy na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się o godz. 13:00.

Kondolencje:


ostatnia modyfikacja: 25/06/2018