4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku

8/06/2018

lipiec — sierpień 2018 r., wtorki, godz. 18:00
Patio UMFC lub Sala Koncertowa UMFC (w razie niepogody)

Po raz czwar­ty Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na cykl kon­cer­tów Wieczory Chopinowskie na Okólniku pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana. Tegoroczny festi­wal sku­pio­ny jest na muzy­ce pol­skiej „W krę­gu Fryderyka Chopina”.
W każ­dym tygo­dniu usły­szy­my repre­zen­ta­cję jed­nej z dzie­wię­ciu uczel­ni muzycz­nych w Polsce. Koncerty odby­wa­ją się w lip­cusierp­niu w każ­dy wto­rek o godz. 18:00. Wstęp wol­ny.

Dyrektorem arty­stycz­nym jest Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran.
Koncerty popro­wa­dzi Piotr Wojciechowski.
Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez m.st. Warszawa.
Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 11/06/2018