retroNoc Muzeów w UMFC

10/05/2018

19 maja 2018 r., 19:00–0:00

retroNoc Muzeów w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina to autor­ski pro­jekt śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go war­szaw­skich muzy­ków, przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy z war­szaw­ską Akademią Sztuk Pięknych. To kon­cert pol­skich prze­bo­jów muzycz­nych lat 70. oraz 80. w jaz­zo­wo-tanecz­nych aran­ża­cjach. To tanecz­ny wie­czór swin­go­wy, pod­czas któ­re­go wraz z gru­pą ani­ma­to­rów będzie moż­na bawić się do muzy­ki na żywo. retroNoc Muzeów w UMFC to rów­nież jaz­zo­we jam ses­sion oraz zna­ko­mi­te jedze­nie.

Wstęp wol­ny na wszyst­kie wyda­rze­nia. Na kon­cert obo­wią­zu­ją bez­płat­ne kar­ty wstę­pu do naby­cia w Księgarni Wydawnictw UMFC od 14 maja 2018.

Informujemy rów­nież o moż­li­wo­ści wysłu­cha­nia trans­mi­sji audio na żywo w inter­ne­cie na face­bo­oku. Transmisja na żywo zosta­nie zre­ali­zo­wa­na przez stu­den­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Organizatorami wyda­rze­nia są Zarząd Samorządu Studentów UMFC oraz Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

fan­pa­ge: facebook.com/Artystyczna.NocMuzeow/
Instagram: artystyczna.NocMuzeow

film pro­mo­cyj­ny: https://www.youtube.com/watch?v=Xq7Kcp4zCM8

Afisz


ostatnia modyfikacja: 22/05/2018