Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy kształcenia słuchu

10/05/2018

26 maja 2018 r.

Katedra Edukacji Muzycznej i Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza do udzia­łu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Wokół dzie­ła muzycz­ne­go. Z per­spek­ty­wy kształ­ce­nia słu­chu, któ­ra odbę­dzie się w dniu 26 maja 2018 roku w UMFC w Warszawie.

PROGRAM, PDF

Komunikat nr 1, PDF
Komunikat nr 2, PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy, DOCX


ostatnia modyfikacja: 10/05/2018