Nabór na nową specjalność MUZYKA DAWNA

11/05/2018

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalny uru­cha­mia od roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019 nabór na stu­dia I stop­nia w spe­cjal­no­ści MUZYKA DAWNA w kla­sach nastę­pu­ją­cych instru­men­tów histo­rycz­nych: flet tra­ver­so, obój baro­ko­wy, trąb­ka natu­ral­na, teo­r­ba, skrzyp­ce baro­ko­we, altów­ka baro­ko­wa, wio­lon­cze­la baro­ko­wa, vio­la da gam­ba, violone/kontrabas.
Kontakt: mzmd@chopin.edu.pl

Afisz


ostatnia modyfikacja: 11/05/2018