Maestro Konstanty Andrzej Kulka doktorem honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

23/05/2018

Rektor i Senat UMFC zapra­sza­ją spo­łecz­ność aka­de­mic­ką naszej Uczelni 24 maja 2018 r., o godz. 12:00 na uro­czy­stość w Sali Koncertowej, w trak­cie któ­rej dyplom dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzy­ma świa­to­wej sła­wy skrzy­pek Maestro Konstanty Andrzej Kulka. W czę­ści arty­stycz­nej wystą­pią: Konstanty Andrzej Kulka – soli­sta i Zespół CAMERATA VISTULA. Wstęp za zapro­sze­nia­mi.

Plakat, pdf
Program uro­czy­sto­ści, pdf
Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

 


ostatnia modyfikacja: 28/05/2018