Konferencja naukowa DRUMMING PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW

9/05/2018

29–30 maja 2018 r.

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji zapra­sza na kon­fe­ren­cję nauko­wą DRUMMING. PERKUSJA W UJĘCIU MINIMALISTÓW, któ­ra odbę­dzie się 30 maja 2018 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Konferencję poprze­dzi kon­cert inau­gu­ru­ją­cy w dniu 29 maja 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Program kon­fe­ren­cji i kon­cer­tu
Afisz kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 09/05/2018