Zmarł Profesor dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Rakowski

4/04/2018

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 3 kwiet­nia br. w wie­ku 87 lat na zawsze odszedł od nas śp. prof. dr hab. Andrzej Rakowski.

Absolwent i wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki UMFC, zało­ży­ciel i kie­row­nik Katedry Akustyki Muzycznej (1968–2001), Prorektor (1972–74) i Rektor naszej Uczelni (1981–1987).

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom Profesora skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

prof. dr. hab. Klaudiusz Baran
Rektor

Msza św. i uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we śp. Profesora Andrzeja Rakowskiego odbę­dą się we czwar­tek 12 kwiet­nia 2018 r. o godz. 12:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym, ul. Powązkowska 43/45.
Dla człon­ków naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w uro­czy­sto­ściach Uczelnia zapew­ni auto­kar, któ­ry zosta­nie pod­sta­wio­ny pod budy­nek UMFC o godz. 10:45. Odjazd auto­ka­ru o godz. 11:00.


ostatnia modyfikacja: 16/04/2018