MENEDŻER MUZYKI — III edycja podyplomowych studiów z udziałem wykładowców z SGH

26/04/2018

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ogła­sza nabór na Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki, edy­cja III (r. akad. 2018/2019). Zajęcia pro­wa­dzo­ne są przez wykła­dow­ców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prak­ty­ków repre­zen­tu­ją­cych insty­tu­cje kul­tu­ry i fir­my sek­to­ra kre­atyw­ne­go.

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 17/08/2018