Nie żyje Profesor dr hab. Kazimierz Gierżod

3/04/2018

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 1 kwiet­nia br. w wie­ku 82 lat nie­spo­dzie­wa­nie odszedł od nas na zawsze śp. prof. dr hab. Kazimierz Gierżod.

Pianista, absol­went i wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki naszej Uczelni, w latach 1975–1987 Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, w latach 1987–1993 Rektor naszej Uczelni. Prezes Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Profesor Kazimierz Gierżod był wycho­waw­cą kil­ku poko­leń pia­ni­stów, lau­re­atów mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Wielokrotnie zasia­dał w jury mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów for­te­pia­no­wych.

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

prof. dr. hab. Klaudiusz Baran
Rektor

Pogrzeb śp. Profesora Kazimierza Gierżoda w ponie­dzia­łek 9 kwiet­nia o godz. 11:00 roz­pocz­nie msza świę­ta w koście­le Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach, ul. Sadowa 14.
Dla człon­ków naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej chcą­cych uczest­ni­czyć w ostat­niej dro­dze Profesora Kazimierza Gierżoda Uczelnia zapew­ni auto­kar, któ­ry zosta­nie pod­sta­wio­ny pod UMFC o godz. 9:15. Odjazd o godz. 9:30.


ostatnia modyfikacja: 16/04/2018