Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego — edycja IV

10/04/2018

20–22 kwietnia 2018
Dom Studencki „Dziekanka”

Katedra Dyrygentury Chóralnej zapra­sza do udzia­łu w IV edy­cji Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej pt. Osobowość dyry­gen­ta w świe­tle wyzwań współ­cze­sne­go życia muzycz­ne­go.

W ramach kon­fe­ren­cji prze­wi­dzia­no refe­ra­ty gości zagra­nicz­nych, warsz­ta­ty dla uczest­ni­ków oraz kon­cert w Archikatedrze Warszawskiej.

Udział w wykła­dach wyłącz­nie po wypeł­nie­niu kar­ty uczest­ni­ka. Rejestracja uczest­ni­ków (e‑mailem: konferencja.umfc@gmail.com) do dnia 18 kwiet­nia br. Każdy zare­je­stro­wa­ny uczest­nik otrzy­ma zaświad­cze­nie.

Organizator: Katedra Dyrygentury Chóralnej, prof. dr hab. Bogdan Gola – kie­row­nik kate­dry, dr hab. Dariusz Zimnicki – kie­row­nik pro­jekt.

Program kon­fe­ren­cji

 


ostatnia modyfikacja: 10/04/2018