Konferencja European Chamber Music Teachers Association

26/04/2018

27–29 kwietnia 2018 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na Zjazd — Konferencję European Chamber Music Teachers Association (ECMTA). Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa doty­czą­ca 40-lecia Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz pro­mo­cji muzy­ki pol­skiej. W ramach kon­fe­ren­cji odbę­dą się kon­cer­ty arty­stów pol­skich i zagra­nicz­nych. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my!

Program kon­fe­ren­cji
Program kon­cer­tów


ostatnia modyfikacja: 26/04/2018