JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2018 – BAJECZNA ZABAWA PO STUDENCKU

16/04/2018

11–12 maja 2018 r.

Już w dru­gi week­end maja nasza Uczelnia zmie­ni się w stu­denc­kie mia­stecz­ko festi­wa­lo­we! 11 i 12 maja 2018 odbę­dą się Juwenalia Artystyczne, czy­li naj­bar­dziej nie­ty­po­we juwe­na­lia w Polsce. W magicz­ny świat bra­ku pro­ble­mów zapra­sza­ją stu­den­ci war­szaw­skich uczel­ni: muzycz­nej, pla­stycz­nej i teatral­nej.

W tym roku moty­wem prze­wod­nim Juwenaliów Artystycznych będzie BAJKA, czy­li poszu­ki­wa­nie wspo­mnień i emo­cji z cza­sów dzie­ciń­stwa, prze­ży­wa­nie rado­ści i wzru­szeń oraz ubar­wie­nie sza­rej rze­czy­wi­sto­ści! W zwy­kle nie­do­stęp­nych zaka­mar­kach moder­ni­stycz­ne­go budyn­ku Uniwersytetu będzie moż­na natknąć się na Kopciuszka albo Dzwonnika z Notre Dame, wziąć udział w dys­ku­sji z wybit­ny­mi arty­sta­mi czy zagrać z przy­ja­ciół­mi w mul­ti­me­dial­ne gry. A to tyl­ko począ­tek atrak­cji!

Punktem wyj­ścia pro­gra­mu sta­ła się teo­ria czło­wie­ka bawią­ce­go się — HOMO LUDENS przyj­mu­ją­ca zaba­wę za pod­sta­wę wszel­kiej aktyw­no­ści spo­łecz­nej i kul­tu­ral­nej czło­wie­ka. Juwenalia Artystyczne to róż­no­rod­ność doświad­czeń i dobra zaba­wa dla każ­de­go!

BAJKI SYMFONICZNIE – KONCERT / SALA KONCERTOWA
Symfoniczny kon­cert inau­gu­ru­ją­cy Juwenalia Artystyczne stał się już tra­dy­cją. W tym roku usły­szy­my pio­sen­ki z bajek Disney’a, a tak­że muzy­kę z fil­mów takich twór­ców jak Tim Burton, czy słyn­na wytwór­nia Pixar Animation Studio. Na jed­nej sce­nie znów spo­tka­ją się stu­den­ci wszyst­kich wydzia­łów naszej Uczelni oraz zapro­sze­ni przez nich goście. Na ścia­nach roz­bły­śnie wie­lo­barw­ny map­ping! Wielką Orkiestrę Symfoniczną i Studencki Chór popro­wa­dzi Martyna Szymczak. Bilety w kasach Uczelni i na umfc.bilety24.pl

HOMO LUDENS – WYSTAWA / BUDYNEK UMFC
„Homo Ludens” czy­li czło­wiek bawią­cy się — czy moż­na wyobra­zić sobie lep­szy temat dla juwe­na­lio­wej wysta­wy? Złożą się na nią insta­la­cje, inter­wen­cje prze­strzen­ne, warsz­ta­ty i per­for­men­sy nawią­zu­ją­ce do kla­sycz­nej kon­cep­cji antro­po­lo­ga Johanna Huizingi. Zgodnie z nią to wła­śnie zaba­wa sta­no­wi pod­sta­wę wszel­kiej aktyw­no­ści spo­łecz­nej i kul­tu­ral­nej czło­wie­ka. Nie spo­sób się nie zgo­dzić!

PLAC ZABAW — INSTALACJE PLENEROWE / PATIO
Czy moż­na znów odczuć czar bycia dziec­kiem osią­gnąw­szy doro­słość? Można, ale tyl­ko na spe­cjal­nym pla­cu zabaw! Stańcie się na chwi­lę odkryw­ca­mi skar­bów, sze­ścio­let­ni­mi zdo­byw­ca­mi zam­ków lub budow­ni­czy­mi for­tów z podu­szek. „Plac Zabaw” da Wam moż­li­wość zaba­wy i relak­su, lecz nie wszyst­kie jego funk­cje są już odkry­te. Być może znaj­dzie­cie jakieś nowe zasto­so­wa­nia!

UCZTA IDEI — CYKL DYSKUSJI / BUDYNEK UMFC
Inicjujemy otwar­tą dys­ku­sję na temat współ­dzia­ła­nia uczel­ni arty­stycz­nych, publicz­nych insty­tu­cji sztu­ki i ryn­ku arty­stycz­ne­go w Polsce. Przy wspól­nym sto­le chce­my stwo­rzyć żywą, przy­ja­zną, otwar­tą na róż­no­rod­ne pomy­sły i prak­ty­ki prze­strzeń, któ­ra pozwo­li na real­ne spo­tka­nie i praw­dzi­wą roz­mo­wę z przed­sta­wi­cie­la­mi naj­róż­niej­szych śro­do­wisk.

KRYM – SPEKTAKL KOLEKTYWU SZTUKA NOWA / SALA KONCERTOWA
Czy moż­na wypra­co­wać sys­tem mówie­nia o tym, za czym tęsk­ni­my? Czy moż­na komuś opo­wie­dzieć o uczu­ciu, któ­re jest w nas, gdy patrzy­my na morze? Czy moż­na opo­wie­dzieć o tym uczu­ciu oso­bie, któ­ra sie­dzi obok cie­bie? Czy w dru­gim czło­wie­ku moż­na wyzwo­lić te same uczu­cia, któ­re sami nosi­my?

KONCERTY PLENEROWE – OTWARTA IMPREZA / SKWER WODICZKI Wieczorami impre­za prze­no­sić się będzie do par­ku za uczel­nią, czy­li na popu­lar­ny Skwer Wodiczki. Na dwie noce sta­nie się on ple­ne­ro­wą salą kon­cer­to­wą, w któ­rej baj­ko­wy kli­mat utrzy­ma się (pra­wie) do bia­łe­go rana! Za stre­fę gastro odpo­wia­dać będzie Grupa INSTYNKT CREATIVE GROUP wraz ze swo­imi kon­cep­ta­mi: Aioli, Banjaluka i Momu. Nie zabrak­nie stre­et­fo­odu zarów­no w opcji mię­snej jak i wege. Na głów­nej sce­nie Juwenaliów gościć będzie MIKROMUSIC, BRODKA, BOVSKA i NATALIA PRZYBYSZ.

PROGRAM

Piątek, 11 maja 2018
16:00 – 22:00 Wystawy: HOMO LUDENS i PLAC ZABAW
19:30 – 21:00 BAJKI SYMFONICZNE kon­cert orkie­stry i chó­ru
22:00 – 23:30 Koncert MIKROMUSIC
00:00 – 01:00 Koncert BRODKA

Sobota, 12 maja 2018
12:00 – 22:00 Wystawy: HOMO LUDENS i PLAC ZABAW
12:00 – 18:00 Cykl dys­ku­sji UCZTA IDEI
17:00 – 19:00 Spektakl KRYM
19:00 – 20:30 Koncerty zespo­łów stu­denc­kich
21:00 – 22:00 Koncert BOVSKA
00:00 – 01:00 Koncert NATALIA PRZYBYSZ

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, Warszawa

Bilety na kon­cert sym­fo­nicz­ny na umfc.bilety24.pl lub w kasie. Na wszyst­kie pozo­sta­łe wyda­rze­nia wstęp wol­ny.

Dołącz do wyda­rze­nia na facebook.com
https://www.facebook.com/events/218105818941027/?active_tab=about 

Organizatorzy:


ostatnia modyfikacja: 18/04/2018