II Forum Fletowe „INSPIRACJE”

28/04/2018

4–6 maja 2018 r.

II Forum Fletowe to miej­sce spo­tkań fle­ci­stów z całej Polski i zapro­szo­nych gości z zagra­ni­cy. Celem tego spo­tka­nia jest wymia­na doświad­czeń ​z inny­mi pla­ców­ka­mi nauko­wy­mi: AM w Katowicach, AM w Łodzi, AM w Bydgoszczy, AM w Poznaniu, Uniwersytet Wiedeński (Austria), Wyższa Szkoła Muzyczna w Detmold (Niemcy), pogłę­bie­nie wie­dzy i przy­bli­że­nie nowych osią­gnięć ​z dzie­dzi­ny fle­to­wej sztu­ki instru­men­tal­nej.

Cykl wykła­dów obej­mu­je róż­ne dzie­dzi­ny nauki, od histo­rii muzy­ki i wyko­naw­stwa fle­to­we­go na prze­strze­ni wie­ków, poprzez fizjo­lo­gicz­ne aspek­ty gry na instru­men­cie, nauko­we spo­so­by relak­sa­cji, aż​ po współ­cze­sne tech­ni­ki wyko­naw­cze i roz­wój twór­czo­ści instru­men­tal­nej, inspi­ro­wa­nej moż­li­wo­ścia­mi fle­tu jako instru­men­tu ponad­cza­so­we­go.

Ilustracją  wykła­dów teo­re­tycz­nych będą pre­zen­ta­cje arty­stycz­ne fle­ci­stów z pię­ciu kra­jów Europy. Dla stu­den­tów pię­ciu uczel­ni z kra­ju ofe­ru­je­my warsz­ta­ty fle­to­we z zapro­szo­ny­mi gość­mi.

Dodatkową atrak­cją będzie kon­cert stu­den­tów z zapro­szo­nych uczel­ni oraz wspól­ne muzycz­ne świę­to w posta­ci Koncertu galo­we­go, 6 maja 2018 r. w Sali Koncertowej UMFC.

Wstęp wol­ny na wszyst­kie wykła­dy, warsz­ta­ty i kon­cer­ty. Zapraszamy!​​

Program II Forum Fletowego
Afisz, PDF, ok. 60 MB
Afisz kon­cer­tu, 4 maja 2018 r.
Program kon­cer­tu galo­we­go 6 maja 2018 r.


ostatnia modyfikacja: 04/05/2018