Zmarła prof. dr hab. Danuta Szlagowska (1946–2018)

15/03/2018

Z żalem zawia­da­miam, że dnia 13 mar­ca 2018 r. zmar­ła prof. dr hab. Danuta Szlagowska. Pedagog Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki UMFC w latach 2008–2014. W UMFC prof. Danuta Szlagowska pro­wa­dzi­ła zaję­cia z ana­li­zy dzie­ła muzycz­ne­go, lite­ra­tu­ry muzycz­nej, histo­rii muzy­ki. Była pro­mo­to­rem i recen­zen­tem wie­lu prac magi­ster­skich i licen­cjac­kich z zakre­su teo­rii muzy­ki.

Za pra­cę nauko­wą i dydak­tycz­ną otrzy­ma­ła sze­reg nagród i wyróż­nień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kil­ka­krot­nie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia,
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się w dniu 17 mar­ca 2018 r. (sobo­ta) o godz. 11:00 na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Srebrniki 2).


ostatnia modyfikacja: 19/03/2018