DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

5/03/2018

17 marca 2018 r., godz. 9:30–16:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza zarów­no kan­dy­da­tów na stu­dia jak rów­nież wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by poznać ofer­tę i nie­zwy­kłą atmos­fe­rę Uczelni.

W pro­gra­mie Dnia Otwartego znaj­du­ją się:

Harmonogram wyda­rzeń arty­stycz­nych, PDF

Udział we wszyst­kich wyda­rze­niach jest bez­płat­ny i nie wyma­ga wcze­śniej­szych zgło­szeń.


ostatnia modyfikacja: 19/03/2018