Cykl koncertów polskiej muzyki kameralnej w Estonii z udziałem przedstawicieli UMFC w ramach projektu „Promocja kultury polskiej za granicą — Promesa 2018”

28/03/2018

W dniach 20–23 kwiet­nia 2018 roku stu­den­ci oraz peda­go­dzy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z JM Rektorem na cze­le, wezmą udział w wyda­rze­niu arty­stycz­nym pt. „Koncerty pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej XX i XXI wie­ku”, pod­czas któ­re­go pro­mo­wać będą pol­ską muzy­kę w Estonii. Przedsięwzięcie dofi­nan­so­wa­ne jest ze środ­ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­jek­tu „Promocja pol­skiej kul­tu­ry za gra­ni­cą – Promesa 2018”.

Zakłada ono prze­pro­wa­dze­nie czte­rech kon­cer­tów z pol­ską muzy­ką kame­ral­ną w naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ral­nych w Tallinie; dwa odbę­dą się w Estonian Music Academy and Theatre, jeden w Tartu College of Music i jeden w sali kon­cer­to­wej Tallinn Blackheads Hall. Wśród peda­go­gów, któ­rzy wystą­pią pod­czas kon­cer­tów, znaj­dą się m.in. JM Rektor prof. Klaudiusz Baran, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki prof. Aleksander Kościów oraz pro­rek­tor ds. zagra­nicz­nych prof. Paweł Gusnar.

Koncertom będą towa­rzy­szy­ły wykła­dy oraz warsz­ta­ty, któ­re mają umoż­li­wić słu­cha­czom i stu­den­tom z Estonii bliż­sze pozna­nie współ­cze­snej pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej. Warto nad­mie­nić, że wyda­rze­nie arty­stycz­ne odby­wa się w ramach obcho­dów 100-lecia nie­pod­le­gło­ści zarów­no Polski, jak i Estonii.

Wydarzeniem towa­rzy­szą­cym będzie rów­nież wysta­wa „Wokół Warszawskiej Jesieni”, któ­rą UMFC orga­ni­zu­je wspól­nie ze Związkiem Kompozytorów Polskich przy wspar­ciu Ambasady Polskiej w Estonii oraz Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie. Wystawa poświę­co­na będzie histo­rii festi­wa­lu „Warszawska Jesień”, w któ­rym wie­lo­krot­nie bra­li udział arty­ści z Estonii. Realizacja wysta­wy na tak wyso­kim pozio­mie jest moż­li­wa dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych.

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 28/03/2018