CD Luctus Mariae — spotkanie przedpremierowe

5/03/2018

7 marca 2018., godz. 17:30
Księgarnia eFryderyk

We śro­dę 7 mar­ca 2018 r. o godz. 17:30 ser­decz­nie zapra­sza­my na przed­pre­mie­ro­we spo­tka­nie z twór­ca­mi pły­ty Pergolesi — Stabat Mater, Łukaszewski — Luctus Mariae (Chopin University Press, UMFC CD 103). W spo­tka­niu wezmą udział: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, prof. Paweł Łukaszewski oraz prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski. Prowadzenie: Piotr Maculewicz. Wstęp wol­ny.

Dla uczest­ni­ków spo­tka­nia prze­wi­dzia­ne są pro­mo­cyj­ne ceny albu­mu i moż­li­wość uzy­ska­nia auto­gra­fów jego współ­twór­ców.
Patronat: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, LongPlay.blox, Radio Warszawa.
Album moż­na nabyć w księ­gar­ni wydaw­nic­twa UMFC przy ul. Okólnik 2 lub przez stro­nę inter­ne­to­wą efryderyk.pl. Od piąt­ku (9 mar­ca), dzię­ki dys­try­bu­cji Warner Music Poland, pły­ta będzie dostęp­na w skle­pach w całej Polsce.

Fotoreportaż ze spo­tka­nia


ostatnia modyfikacja: 08/03/2018