Zmarł Lech K. Lisiecki

20/02/2018

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 30 stycz­nia 2018 r. zmarł w wie­ku 90 lat Lech K. Lisiecki, w latach 1975–1992 wykła­dow­ca języ­ka angiel­skie­go w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia,
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Msza świę­ta żałob­na odpra­wio­na zosta­nie we wto­rek 20 lute­go 2018 roku o godz. 12:30 w koście­le św. Wincentego a’Paulo (muro­wa­ny) na Bródnie, po czym nastą­pi odpro­wa­dze­nie cmen­tarz miej­sco­wy do gro­bu rodzin­ne­go.


ostatnia modyfikacja: 26/02/2018