XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

22/02/2018

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

 

9–10 lute­go 2019 r. 

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Konkurs prze­zna­czo­ny jest dla muzy­ków uro­dzo­nych po 1 lute­go 1988 r. i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce kate­go­rie:

Zgłoszenia będą przyj­mo­wa­ne do 18 grud­nia 2018 r. Zgłoszenia pro­si­my wysy­łać dro­gą mailo­wą na adres: : justyna.deka@chopin.edu.pl. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt pod numer tel. 22 2789 280.

Wszystkie zespo­ły, któ­re zgło­si­ły się do kon­kur­su, zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do kon­kur­su (poza kwar­te­ta­mi sak­so­fo­no­wy­mi).

 

Harmonogram kon­kur­su:

13:30 – posie­dze­nie jury

14:00 – loso­wa­nie kolej­no­ści prze­słu­cha­nia w kate­go­rii kwin­tet dęty kla­sycz­ny

14:30 – prze­słu­cha­nia w kate­go­rii kwin­tet dęty kla­sycz­ny

16:30 – loso­wa­nie kolej­no­ści w kate­go­rii trio stro­iko­we

17:00 – prze­słu­cha­nia – tria stro­iko­we

18:30 – loso­wa­nie kolej­no­ści prze­słu­cha­nia w kate­go­rii kwin­tet bla­sza­ny

19:00 – prze­słu­cha­nia – kwin­tet bla­sza­ny

10:00 – prze­słu­cha­nia fina­ło­we według kolej­no­ści jak dnia poprzed­nie­go, tzn. kwin­te­ty kla­sycz­ne, tria stro­iko­we, kwin­te­ty bla­sza­ne

15:30 – wer­dykt Jury oraz kon­cert lau­re­atów

 

Nagrody:

I nagro­da — 1000 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu

II nagro­da — 700 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu

Wyróżnienie — 400 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu spo­śród wszyst­kich kate­go­rii

 

Regulamin kon­kur­su, pdf

Program kon­kur­su, pdf

Formularz zgło­sze­nio­wy, doc

Jury XII Konkursu ZKD, pdf

Polecane adre­sy noc­le­go­we, pdf

Laureaci XI kon­kur­su, pdf

Nuty do pobra­nia: Sunset Rag — par­ty­tu­ra i indy­wi­du­al­ne gło­sy

Zgodnie z Regulaminem XII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych z powo­du małej ilo­ści zgło­szeń prze­słu­cha­nia w kate­go­rii kwar­tet sak­so­fo­no­wy nie odbę­dą się.

 


ostatnia modyfikacja: 11/02/2019