XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

22/02/2018

8–10 lute­go 2019 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Konkurs prze­zna­czo­ny jest dla muzy­ków uro­dzo­nych po 1 lute­go 1988 r. i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce kate­go­rie:

Zgłoszenia będą przyj­mo­wa­ne do 18 grud­nia 2018 r. Zgłoszenia pro­si­my wysy­łać dro­gą mailo­wą na adres: : justyna.deka@chopin.edu.pl. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt pod numer tel. 22 2789 280.

Harmonogram kon­kur­su:

Nagrody:

I nagro­da — 1000 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu

II nagro­da — 700 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu

Wyróżnienie — 400 zł dla każ­de­go człon­ka zespo­łu spo­śród wszyst­kich kate­go­rii

 

Regulamin kon­kur­su, pdf

Program kon­kur­su, pdf

Formularz zgło­sze­nio­wy, doc

Jury kon­kur­su, doc

Polecane adre­sy noc­le­go­we, pdf

Laureaci XI kon­kur­su, pdf

Nuty do pobra­nia: Sunset Rag — par­ty­tu­ra i indy­wi­du­al­ne gło­sy

 


ostatnia modyfikacja: 11/12/2018