XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

22/02/2018

8–10 lute­go 2019 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zu­je XII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Konkurs prze­zna­czo­ny jest dla muzy­ków uro­dzo­nych po 1 lute­go 1988 r. i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce kate­go­rie:

Zgłoszenia będą przyj­mo­wa­ne do 16 grud­nia 2018 r. Zgłoszenia pro­si­my wysy­łać dro­gą mailo­wą na adres: : justyna.deka@chopin.edu.pl. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt pod numer tel. 22 2789 280.

Harmonogram kon­kur­su:

Regulamin kon­kur­su, pdf
Program kon­kur­su, pdf
Formularz zgło­sze­nio­wy, doc
Polecane adre­sy noc­le­go­we, pdf
Laureaci XI kon­kur­su, pdf


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018