ŚWIĘTO UCZELNI

23/02/2018

22 lutego 2018 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lute­go br. spo­łecz­ność aka­de­mic­ka UMFC odcho­dzi­ła świę­to swo­je­go patro­na – Fryderyka Chopina. Na uro­czy­stość przy­by­li m.in.: rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, przed­sta­wi­cie­le Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — dyrek­tor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej p. Lidia Skrzyniarz, Naczelnik Wydziału Szkolnictwa Wyższego DSA p. Wioletta Laszczka-Bubień, Prezes Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena p. Elżbieta Penderecka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS p. Janusz Fogler, Prezes Zarządu Głównego ZKP p. Mieczysław Kominek, Prezes Polskiej Rady Muzycznej p. Grzegorz Michalski.

Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran powi­tał rów­nież byłych rek­to­rów UMFC – prof. dr hab. Andrzeja Chorosińskiego i prof. dr hab. Ryszarda Zimaka, pro­fe­so­rów hono­ro­wych UMFC oraz spo­łecz­ność aka­de­mic­ką.

Program uro­czy­sto­ści:

W czę­ści arty­stycz­nej wystą­pi­ła Sabina Bury z kla­sy for­te­pia­nu Janusza Olejniczaka, któ­ra wyko­na­ła utwór Fryderyka Chopina — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22.

Fotoreportaż, cz. 1
Fotoreportaż, cz. 2

Z oka­zji Święta Uczelni na ręce Rektora UMFC prof. dr hab. Klaudiusza Barana nade­sła­no listy gra­tu­la­cyj­ne:


ostatnia modyfikacja: 28/02/2018