Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC

7/02/2018

Do Działu Nauki moż­na skła­dać wnio­ski  na pro­jekty obej­mu­jące dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców (wiek – do 35 lat, zatrud­nio­nych w UMFC) i uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich (nie obo­wią­zu­je kry­te­rium wie­ku). O przy­ję­ciu pro­jek­tów do finan­so­wa­nia zde­cy­duje Rada Naukowa UMFC. Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa z dniem 2 mar­ca 2018 r.

Czas reali­za­cji pro­jek­tów musi zakoń­czyć się do dnia 30 listo­pa­da 2018 r. Zadania muszą być zwią­za­ne z roz­wo­jem nauko­wo-arty­stycz­nym lub z pra­ca­mi na potrze­by dok­to­ra­tu. Maksymalna kwo­ta o jaką moż­na wnio­sko­wać wyno­si 10.000 zł. Wysokość finan­so­wa­nia poszcze­gól­nych zadań uza­leż­nio­na będzie od kwo­ty dota­cji przy­zna­nej na dany Wydział UMFC oraz od mery­to­rycz­nej war­to­ści zgło­szo­nych zadań. W pierw­szej kolej­no­ści roz­pa­try­wa­ne będą wnio­ski osób nie­ko­rzy­sta­ją­cych dotych­czas z dofi­nan­so­wa­nia MNiUSD.

Rozpatrywane będą jedy­nie popraw­nie wypeł­nio­ne wnio­ski, wydru­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne przez wnio­sko­daw­ców (for­mu­larz poni­żej oraz w zakład­ce „Nauka”). Szczegółowe infor­ma­cje moż­na uzy­skać w Dziale Nauki w cza­sie dyżu­rów – każ­dy wto­rek i czwar­tek w godz. 12:00 – 16:00.

Wniosek o przy­zna­nie środ­ków finan­so­wych z fun­du­szu dla mło­dych naukow­ców oraz uczest­ni­ków stu­diów dok­to­ranc­kich UMFC, (doc)


ostatnia modyfikacja: 05/03/2018