Konsultacja dla kandydatów na VI edycję Studiów Doktoranckich UMFC — rekrutacja 2018

15/02/2018

W sobo­tę 17.03.2018 r. zapra­sza­my kan­dy­da­tów na mię­dzy­wy­dzia­ło­we Studia Doktoranckie UMFC na spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne. Sala 303, godzi­ny 11:00–15:00.

Rozpoczniemy o 11:00 czę­ścią prze­zna­czo­ną dla wszyst­kich dys­cy­plin (kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki, dyry­gen­tu­ra – do obro­ny na wydzia­le I oraz dyry­gen­tu­ra – do obro­ny na wydzia­le V, instru­men­ta­li­sty­ka, woka­li­sty­ka, reży­se­ria dźwię­ku). Omówiony zosta­nie prze­bieg rekru­ta­cji oraz wyma­ga­nia.
Następnie Rada do spraw Studiów Doktoranckich, zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li każ­de­go wydzia­łu UMFC posia­da­ją­ce­go upraw­nie­nia do prze­pro­wa­dza­nia prze­wo­dów habi­li­ta­cyj­nych (są to: wydział I, II, III, IV, V i VI) oraz kie­row­ni­ka SD, udzie­lać będzie odpo­wie­dzi na pyta­nia kan­dy­da­tów doty­czą­ce szcze­gó­łów rekru­ta­cji.

W dru­giej czę­ści odbę­dą się  kon­sul­ta­cje (gru­po­we lub indy­wi­du­al­ne) doty­czą­ce wyma­gań wydzia­ło­wych komi­sji rekru­ta­cyj­nych, zakre­su mery­to­rycz­ne­go dok­to­ra­tów oraz ich prze­bie­gu na poszcze­gól­nych wydzia­łach. Udzielać ich będą poszcze­gól­ni człon­ko­wie Rady ds. Studiów Doktoranckich oraz ew. oso­by przez nich zapro­szo­ne. W tym celu pro­szę o zgła­sza­nie się mailo­wo (agronau@wp.pl) do dnia 10.03.2018 r. kan­dy­da­tów do takiej kon­sul­ta­cji z poda­niem infor­ma­cji wg nastę­pu­ją­ce­go wzo­ru:

Imię, nazwi­sko, uczel­nia macie­rzy­sta; spe­cjal­ność – z dookre­śle­niem w przy­pad­ku instru­men­ta­li­stów (instru­ment), dyry­gen­tów (na któ­rym wydzia­le obro­na).

Skład Rady ds. Studiów Doktoranckich UMFC jest nastę­pu­ją­cy:


ostatnia modyfikacja: 19/03/2018