Jubileusz 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa

5/02/2018

W roku obcho­dów Jubileuszu 45-lecia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa Zakład Tańca zapra­sza na nie­zwy­kłe wyda­rze­nia arty­stycz­no-nauko­we. Rok jubi­le­uszo­wy roz­pocz­nie VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego/Warsaw Dance Days.

W dniu 5 lute­go 2018 r. w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbę­dzie się kon­cert INTERAKTYWNIE 3 Wieczór ruchu i dźwię­ku w trzech odsło­nach: Omega, Alfa i Chemia miło­ści.

22 kwiet­nia 2018 r. zapra­sza­my do Sali Koncertowej Fryderyka Chopina na Koncert Jubileuszowy spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa z udzia­łem uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych oraz stu­den­tów kie­run­ku Taniec. W dniu 23 kwiet­nia 2018 r. w ramach Spotkań ze sztu­ką tań­ca gościem spe­cjal­nym będzie Bożena Kociołkowska, pre­zes Fundacji Sztuki Tańca, tan­cer­ka, peda­gog, cho­re­ograf, pri­ma­ba­le­ri­na Teatru Wielkiego w Warszawie w latach 1961–1986, absol­went­ka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Po raz pierw­szy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wraz z Fundacją Fouetté jest współ­or­ga­ni­za­to­rem XIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Tancerzy 2018 Polska/ XIII International Young Dancers Festival, Poland 2018. Międzynarodowa Gala Baletu oraz spek­takl Jedna Ziemia/One Planet zapre­zen­to­wa­ne będą w dniu 20 maja na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. W wyda­rze­niu wezmą udział mło­dzi adep­ci sztu­ki tań­ca z Danii, Francji, Hong Kongu, Indonezji, Luksemburga, Meksyku, Niemiec, Panamy, Peru, Polski, Singapuru, USA.

Międzynarodowemu Festiwalowi Młodych Tancerzy 2018 towa­rzy­szy Międzynarodowa kon­fe­ren­cja nauko­wo-arty­stycz­na Wczesnoszkolny etap naucza­nia jako pod­sta­wa kształ­ce­nia tan­ce­rzy (for­mu­larz zgło­sze­nia, DOC). Konferencja odbę­dzie się w dniu 21 maja 2018 r. w Sali Rytmiki i Tańca im. Zbigniewa Koryckiego i Marii Wieman. Celem kon­fe­ren­cji jest okre­śle­nie naj­bar­dziej efek­tyw­nych metod naucza­nia tań­ca w wie­ku wcze­snosz­kol­nym, w kla­sach 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej. Konferencja podej­mo­wać będzie pro­ble­ma­ty­kę zwią­za­ną z edu­ka­cją dziec­ka w wie­ku wcze­snosz­kol­nym, skie­ro­wa­na jest na okre­śle­nie wszech­stron­nych aspek­tów roz­wo­ju dziec­ka poprzez taniec, muzy­kę, teatr i sport ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem jego psy­cho­fi­zycz­ne­go roz­wo­ju. Wśród pre­le­gen­tów znaj­du­ją się spe­cja­li­ści – prak­ty­cy i teo­re­ty­cy repre­zen­tu­ją­cy ośrod­ki aka­de­mic­kie oraz pol­skie i mię­dzy­na­ro­do­we ośrod­ki arty­stycz­ne.

Pedagogika bale­to­wa. Historia, a teraź­niej­szość (oprac. M. Kucharska-Nowak, K. Carlos-Machej, PDF)
Pedagodzy kie­run­ku taniec (oprac. M. Kucharska-Nowak, K. Carlos-Machej, PDF)

Formularz zgło­sze­nia (DOC) udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej Wczesnoszkolny etap naucza­nia jako pod­sta­wa kształ­ce­nia tan­ce­rzy, 21 maja 2018 r.


ostatnia modyfikacja: 16/02/2018