Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne

20/02/2018

W listo­pa­dzie 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy­zna­ło UMFC dota­cję celo­wą w wyso­ko­ści 500 000 zł na wydat­ki inwe­sty­cyj­ne: Zakupy inwe­sty­cyj­ne dla obsza­ru fil­mu i kul­tu­ry fil­mo­wej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzięki dota­cji został zaku­pio­ny sprzęt do sta­no­wi­ska mik­so­wa­nia dźwię­ku i sta­no­wi­ska odtwa­rza­nia wideo czy­li nagrań muzy­ki fil­mo­wej i reali­za­cji dźwię­ku w fil­mie.

PlakatDzwiekFilmowyOKX1200


ostatnia modyfikacja: 18/05/2018