Uwaga Studenci pobierający stypendium socjalne!

23/01/2018

Przypominamy, że w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie tj. do dnia 14.02.2018 r., każ­dy stu­dent pobie­ra­ją­cy sty­pen­dium socjal­ne jest zobo­wią­za­ny do zło­że­nia w Dziale Nauczania oświad­cze­nia o aktu­al­nej sytu­acji mate­rial­nej.

Brak dopeł­nie­nia for­mal­no­ści może skut­ko­wać koniecz­no­ścią zło­że­nia nowe­go wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium (zgod­nie z § 20 ust. 3–5 Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom UMFC).

Formularz oświad­cze­nia jest dostęp­ny rów­nież w zakład­ce „sty­pen­dia, pomoc mate­rial­na” lub w Dziale Nauczania (pokój 405).

Oświadczenie dla stu­den­tów otrzy­mu­ją­cych świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej w seme­strze zimo­wym 2017/2018, PDF


ostatnia modyfikacja: 23/02/2018