Stanisław Łopuszyński laureatem V Akademickiego Konkursu Klawesynowego

10/01/2018

W dniach 4–7 grud­nia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu odbył się V Akademicki Konkurs Klawesynowy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie Promocji Uzdolnień Muzycznych „DisCe”.

Konkurs odby­wa się co dwa lata i jest jedy­nym w Polsce kon­kur­sem w zakre­sie spe­cjal­no­ści – gry na kla­we­sy­nie. Uczestnikami kon­kur­su mogą być stu­den­ci klas kla­we­sy­nu pol­skich aka­de­mii muzycz­nych oraz ich absol­wen­ci. W jury kon­kur­su zasia­da­ją wybit­ni arty­ści – pro­fe­so­ro­wie aka­de­mic­cy, pro­wa­dzą­cy kla­sy kla­we­sy­nu we wszyst­kich ośrod­kach w Polsce.
W V Akademickim Konkursie Klawesynowym III nagro­dę uzy­skał Stanisław Łopuszyński, stu­dent II roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie kla­we­sy­nu prof. Lilianny Stawarz.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 10/01/2018