Michał Rajewski nagrodzony w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie

25/01/2018

20 stycz­nia 2018 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”.

Celem kon­kur­su jest pre­zen­ta­cja dorob­ku arty­stycz­ne­go chó­rów i zespo­łów wokal­nych, popu­la­ry­za­cja kolęd i pasto­ra­łek. Dwa chó­ry pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta I roku stu­diów magi­ster­skich z kla­sy dyry­gen­tu­ry dr Joanny Malugi, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­list­ka chó­ral­na, zdo­by­ły nastę­pu­ją­ce nagro­dy:
— chór Carmen Fidei z Łomży zdo­był Brązowe Pasmo oraz Puchar Organizatorów Konkursu,
— chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu zdo­był Brązowe Pasmo oraz Nagrodę Laureata ufun­do­wa­ną przez pro­bosz­cza para­fii pw. WNMP w Chełmnie.

Gratulujemy!


ostatnia modyfikacja: 25/01/2018