Joanna Freszel laureatką nagrody Paszporty Polityki 2017 w kategorii Muzyka poważna

11/01/2018

W dniu 9 stycz­nia 2018 r., pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, po raz 25 wrę­czo­no Paszporty Polityki. Jest to wyróż­nie­nie dla uta­len­to­wa­nych mło­dych twór­ców ze zna­czą­cym dorob­kiem, któ­rych pra­ca w minio­nym roku wywar­ła waż­ny wpływ na kształt pol­skiej kul­tu­ry. Laureatką tego­rocz­nej nagro­dy w kate­go­rii Muzyka poważ­na zosta­ła sopra­nist­ka Joanna Freszel. Wyróżniono ją „za wszech­stron­ność, kre­atyw­ność, pre­cy­zję, sce­nicz­ny wdzięk i swo­bo­dę śpie­wa­nia w naj­roz­ma­it­szych sty­lach muzycz­nych”.

Joanna Freszel jest absol­went­ką Wydziału Wokalnego-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie śpie­wu prof. Jadwigi Rappé oraz Międzywydziałowego Studium Pieśni UMFC. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010, 2011), pro­gra­mu Pro Polonia (2011), ISA2012 (2012), Młoda Polska (2014). W 2013 roku odzna­czo­na meda­lem Magna cum Laude dla naj­lep­sze­go absol­wen­ta UMFC. Obecnie jest słu­chacz­ką Studiów Doktoranckich UMFC.

Nominowana w dwóch kate­go­riach do Nagrody Fonograficznej FRYDERYKI 2016. Odznaczona Złotym Orfeuszem przy­zna­wa­nym przez Academie du Disque Lyrique (2016, Les Orphées d’Or — Prix de la SACD za naj­lep­szą inter­pre­ta­cję muzy­ki współ­cze­snej — pły­ta real life song). Nominowana rów­nież do nagro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go — Koryfeusz Muzyki Polskiej 2017 w kate­go­rii Osobowość Roku.

Joanna Freszel jest lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów wokal­nych m.in. im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie (II miej­sce), im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (III nagro­da) oraz kon­kur­su Belvedere w Wiedniu (2011). W 2010 roku uczest­ni­czy­ła w kon­cer­tach w ramach „Warszawskiej Jesieni”, a w roku 2011 wystą­pi­ła z reci­ta­lem zor­ga­ni­zo­wa­nym na zakoń­cze­nie Roku Chopinowskiego w sie­dzi­bie UNESCO w Paryżu. W roku 2012 bra­ła udział jako solist­ka w wyko­na­niu Requiem W.A. Mozarta wraz z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrek­cją Jerzego Maksymiuka oraz  IX Symfonii L. van Beethovena z orkie­strą Filharmonii Śląskiej pod batu­tą Jerzego Salwarowskiego.

copy­ri­ght ©POLITYKA/AKPA


ostatnia modyfikacja: 22/01/2018