Studenci UMFC wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

6/12/2017

Dnia 3 grud­nia 2017 r. w Gdańsku zakoń­czy­ła się 48 edy­cja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina orga­ni­zo­wa­ne­go przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. 

Konkurs odby­wa się od 1968 roku i jest jed­nym z naj­star­szych kra­jo­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Adresowany jest do pol­skiej mło­dzie­ży muzycz­nej – stu­den­tów aka­de­mii muzycz­nych i uczniów szkół muzycz­nych II stop­nia. W pro­gra­mie kon­kur­su oprócz kom­po­zy­cji Fryderyka Chopina, uczest­ni­cy wyko­nu­ją tak­że utwo­ry innych kom­po­zy­to­rów. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su fina­li­stom i lau­re­atom pod­czas kon­cer­tu towa­rzy­szy­ła Polska Filharmonia Kameralna pod dyrek­cją Wojciecha Rajskiego.

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że wśród lau­re­atów 48 edy­cji kon­kur­su zna­leź­li się stu­den­ci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Studentom i ich peda­go­gom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.


ostatnia modyfikacja: 14/12/2017