Prof. Bart Claessens — warsztaty mistrzowskie

5/12/2017

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC zapra­sza na warsz­ta­ty mistrzow­skie Problemy wyko­naw­cze i inter­pre­ta­cyj­ne w wybra­nych frag­men­tach lite­ra­tu­ry orkie­stro­wej i solo­wej na puzon, któ­re popro­wa­dzi prof. Bart Claessens z Conservatorium Maastricht, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Warsztaty odbę­dą się 9 grud­nia (sobo­ta) o godz. 15:00 w DS Dziekanka, Sala im. J. Elsnera i 10 grud­nia (nie­dzie­la) o godz. 9:00 w Sali Operowej UMFC. Opiekunowie pro­jek­tu: prof. Zdzisław Stolarczyk, dr hab. Marek Żwirdowski. Wstęp wol­ny.

Afisz


ostatnia modyfikacja: 05/12/2017