Paulina Bidzińska zdobyła pierwsze miejsce w 15. edycji Eurowizji dla Młodych Tancerzy

18/12/2017

Paulina Bidzińska stu­dent­ka I roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w 15. edy­cji Eurowizji dla Młodych Tancerzy — Eurovision Young Dancers Prague 2017.

Paulina Bidzińska w kon­kur­sie zatań­czy­ła „La Certa” do muzy­ki Antonia Vivaldiego, kom­po­zy­cję cho­re­ogra­ficz­ną, któ­rej auto­rem jest Jacek Przybyłowicz — cho­re­ograf, wykła­dow­ca Analizy dzie­ła cho­re­ogra­ficz­ne­go na kie­run­ku Taniec UMFC.

Paulina Bidzińska ukoń­czy­ła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. L. Różyckiego w Bytomiu. Jest lau­re­at­ką kra­jo­we­go kon­kur­su Młody Tancerz Roku, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz TVP Kultura. W 2017 roku zaję­ła I miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. W. Wiesiołłowskiego w Gdańsku.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

Relacja fil­mo­wa (ser­wis youtu­be)


ostatnia modyfikacja: 18/12/2017