Otwarty konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na działalność usługową w budynku DS „Dziekanka”

27/12/2017
Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ogła­sza otwar­ty kon­kurs ofert na najem loka­lu użyt­ko­we­go na dzia­łal­ność usłu­go­wą w budyn­ku DS „Dziekanka” przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Warszawie. Oferty nale­ży skła­dać do dnia 15 stycz­nia 2018 roku, do godzi­ny 11:00.

Regulamin kon­kur­su, PDF
Zdjęcia loka­lu, PDF


ostatnia modyfikacja: 27/12/2017