Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

11/12/2017

W dniach 29 listo­pa­da – 2 grud­nia 2017 r. odby­ła się Ogólnopolska Konferencja  „Słuch abso­lut­ny Romana Palestra”, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Katedrę Teorii Muzyki UMFC, Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW oraz Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej.

Konferencję roz­po­czął kon­cert sym­fo­nicz­ny z cyklu „Środa na Okólniku”, pod­czas któ­re­go zabrzmiał m.in. Piccolo con­cer­to na orkie­strę Romana Palestra w wyko­na­niu Orkiestry Symfonicznej UMFC pod batu­tą Vladimira Kiradjieva.

Pierwszy dzień kon­fe­ren­cji otwo­rzył Prorektor UMFC ds Nauki prof. dr hab. Paweł Łukaszewski. Obrady zain­au­gu­ro­wał wykład prof. dr hab. Zofii Helman Konteksty histo­rycz­ne i este­tycz­ne twór­czo­ści Romana Palestra. Po nim dys­ku­to­wa­no w dwóch pane­lach: I – zaty­tu­ło­wa­nym Pamięć gatun­ku, pro­wa­dzo­nym przez prof. dr hab. Krystynę Juszyńską, II – Problematyka wyko­naw­cza w zakre­sie instru­men­ta­li­sty­ki, mode­ro­wa­nym przez prof. UMFC dr hab. Alicję Gronau-Osińską. Ostatnim punk­tem pro­gra­mu był panel-warsz­ta­ty kwar­te­tu smycz­ko­we­go Apollon Musagète, w skła­dzie: Paweł Zalejski – skrzyp­ce I, Bartosz Zachłod – skrzyp­ce II, Piotr Szumieł – altów­ka, Piotr Skweres – wio­lon­cze­la, pro­wa­dzo­ny przez Lecha Dzierżanowskiego, a poświę­co­ny kwar­te­tom smycz­ko­wym Palestra. Dzień zakoń­czył I Koncert kame­ral­ny utwo­rów kom­po­zy­to­ra: Sonatina na 4 ręce (1940), Trzy pie­śni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na sopran i for­te­pian (1930): Żółta pieśń, Gil i sro­ka, Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia, I Sonata for­te­pia­no­wa (1970–1971), 10 Preludiów na for­te­pian (1954), Concertino na sak­so­fon alto­wy i orkie­strę smycz­ko­wą – wer­sja z for­te­pia­nem (1938/1947/1977–1978), w wyko­na­niu: Ravel Piano Duo: Agnieszka Kozło & Katarzyna Ewa Sokołowska, Joanny Freszel (sopran), Jakuba Tchorzewskiego (for­te­pian), Aliny Mleczko (sak­so­fon) oraz Macieja Piszka (for­te­pian).

Gospodarzami dru­gie­go dnia kon­fe­ren­cji był Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW. Referaty zapre­zen­to­wa­li: Magdalena Borowiec, Lech Dzierżanowski, dr Beata Bolesławska-Lewandowska, dr hab. Iwona Lindstedt, dr Joanna Cieślik, a na zakoń­cze­nie odby­ła się pro­mo­cja pro­jek­tu BUW „110 rocz­ni­ca uro­dzin Romana Palestra” obej­mu­ją­ce­go sze­reg zda­rzeń arty­stycz­nych, wydań pły­to­wych i książ­ko­wych. Wieczorem, już w Sali Koncertowej UMFC, zabrzmiał II Koncert kame­ral­ny utwo­rów Romana Palestra, na któ­rym usły­sze­li­śmy Taniec pol­ski z bale­tu Pieśń o zie­mi (1955), 2 Etiudy na for­te­pian (1945 i 1943), Sonatę na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian (1939), Duety na dwo­je skrzy­piec – wybór (1965), Trio na flet, altów­kę i har­fę (1965), w wyko­na­niu Agnieszki Maruchy  (skrzyp­ce), Ewy Skardowskiej (for­te­pian), Grzegorza Marka Prokopczuka (for­te­pian), Rafała Zambrzyckiego (skrzyp­ce), Cariny Coste (flet), Natalii Reichert (altów­ka), Teminy Cadi Sulumuny (har­fa), Joanny Kawalli (skrzyp­ce) oraz Yuki Hattori (for­te­pian).

Trzeciego dnia kon­fe­ren­cji wró­ci­li­śmy w mury UMFC. Dzień wypeł­ni­ły 3 pane­le dys­ku­syj­ne: III – zaty­tu­ło­wa­ny Zagadnienia wyko­naw­cze z zakre­su woka­li­sty­ki, pro­wa­dzo­ny przez prof. UMFC dr hab. Marię Pokrzywińską, IV – Zwroty w twór­czo­ści Romana Palestra, rela­cja z prze­szło­ścią i współ­cze­sno­ścią, mode­ro­wa­ny przez prof. UMFC dr hab. Katarzynę Szymańską-Stułkę, V – W krę­gu muzy­ki orkie­stro­wej i kame­ral­nej, instru­men­ta­cja – fak­tu­ra – eks­pre­sja – poli­wer­syj­ność, pod kie­run­kiem prof. UMFC dr hab. Alicji Gronau-Osińskiej.

Formuła kon­fe­ren­cji opar­ta na omó­wie­niu pod­czas dys­ku­sji wybra­nych pro­ble­mów przez oso­by, któ­re wcze­śniej pod­da­ły ana­li­zie poszcze­gól­ne dzie­ła Palestra, oka­za­ła się czyn­ni­kiem akty­wi­zu­ją­cym i inspi­ru­ją­cym do nie­zwy­kle cie­ka­wych wypo­wie­dzi. Mieliśmy szczę­ście usły­szeć tak­że sze­reg bez­cen­nych komen­ta­rzy prof. Zofii Helman, wybit­nej spe­cja­list­ki z zakre­su twór­czo­ści Palestra, autor­ki mono­gra­fii jemu poświę­co­nej i ini­cja­tor­ki prze­nie­sie­nia spu­ści­zny kom­po­zy­to­ra do GZB BUW. Dzięki for­mu­le pane­li dys­ku­syj­nych oma­wia­ne pro­ble­my zyska­ły naświe­tle­nie z róż­nych punk­tów widze­nia, poka­za­ne zosta­ły prze­kro­jo­wo i w sze­ro­kich kon­tek­stach.

Jednocześnie uczest­ni­cy dys­ku­sji zapo­wie­dzie­li swo­je arty­ku­ły, któ­rych tytu­ły i krót­kie stresz­cze­nia zawarł pro­gram kon­fe­ren­cji, a któ­re zło­żą się na wyda­ną w UMFC mono­gra­fię sta­no­wią­cą dopeł­nie­nie książ­ki Zofii Helman. Znajdą się w niej tak­że udo­ku­men­to­wa­ne dźwię­ko­wo pane­le dys­ku­syj­ne.

W sumie w kon­fe­ren­cji wzię­ło udział 16 ośrod­ków (w tym 3 zagra­nicz­ne): Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie, Universidad de Sevilla, Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo” w Sewilli, Sydney Conservatorium of Music, University of Sydney, Cornell University, Ithaca, N.Y., Stany Zjednoczone oraz 5 wydzia­łów UMFC: I, II, III, IV i VII.

Komitet orga­ni­za­cyj­ny kon­fe­ren­cji two­rzy­li: prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska (kie­row­nik), dr Katarzyna Ewa Sokołowska, Piotr Maculewicz (Kierownik GZM BUW), przy współ­pra­cy orga­ni­za­cyj­nej Magdaleny Borowiec (GZM BUW), Lecha Dzierżanowskiego, prof. UMFC dr hab. Marii Pokrzywińskiej, dr Iwony Świdnickiej oraz dr Małgorzaty Waszak.

Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 11/12/2017