Mgr Emilia Dudkiewicz i dr hab. Michał Sławecki beneficjentami stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

14/12/2017

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że mgr Emilia Dudkiewicz i dr hab. Michał Sławecki z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca zosta­li bene­fi­cjen­ta­mi sty­pen­diów nauko­wych dla wybit­nych mło­dych naukow­ców.

Stypendia nauko­we dla wybit­nych mło­dych naukow­ców przy­zna­wa­ne są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 3 lat oso­bom, któ­re nie ukoń­czy­ły 35 roku życia, legi­ty­mu­ją­cym się zna­czą­cym dorob­kiem w dzie­dzi­nach: Nauki huma­ni­stycz­ne, Nauki spo­łecz­ne, Nauki ści­słe, Nauki tech­nicz­ne, Nauki medycz­ne, Nauki przy­rod­ni­cze, Nauki rol­ni­cze i Nauki o sztu­ce. Stypendia prze­zna­czo­ne są dla mło­dych bada­czy zatrud­nio­nych w pol­skich jed­nost­kach pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność nauko­wą (w naszym przy­pad­ku nauko­wo-arty­stycz­ną). Stanowią rodzaj nagro­dy za osią­gnię­cia nauko­wo-badaw­cze. Ocenie pod­le­ga­ją m.in.: doro­bek nauko­wy, poziom pro­wa­dzo­nych badań, nagro­dy czy udział w pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych.

W roku 2017 przy­zna­no 209 takich sty­pen­diów, w zakre­sie Nauk o sztu­ce było ich 4. Po raz pierw­szy zda­rzy­ło się, żeby sty­pen­dium otrzy­ma­ły dwie oso­by z tej samej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej, co jest wybit­nym osią­gnię­ciem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.


ostatnia modyfikacja: 14/12/2017