IV Forum Tańców Polskich — tańce góralskie z regionu Podhala

1/12/2017

11 grudnia 2017 r., godz. 10:30
Sala Rytmiki i Tańca im. Z. Koryckiego i M. Wieman

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odbę­dzie się IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA. Gościem spe­cjal­nym będzie Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej.

Jan Karpiel Bułecka to zna­ko­mi­ty pry­mi­sta i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta — wir­tu­oz gry na instru­men­tach paster­skich regio­nu Podhala: dudach, pisz­czał­kach poje­dyn­czych, podwój­nych, trom­bi­tach. Wielokrotnie nagra­dza­ny za dzia­łal­ność na rzecz zacho­wa­nia rodzi­mej kul­tu­ry. Jest lau­re­atem pre­sti­żo­wych nagród, mię­dzy inny­mi: Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego za wybit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści ludo­wej (1998), nagro­dy Fryderyk 96′ (współ­pra­ca z kwar­te­tem jaz­zo­wym Zbigniewa Namysłowskiego), Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasłu­gi dla kul­tu­ry ludo­wej” (2000, 2007). Janowi Karpielowi towa­rzy­szyć będą: Katarzyna Lassak — stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego UMFC, Jan Niemczyk, Andrzej Karpiel, Paweł Gacek, Stanisław Zatłoka.

Zgłoszenia i potwier­dze­nia udzia­łu w warsz­ta­tach pro­si­my prze­słać do 8 grud­nia 2017 r., e‑mail: taniec@chopin.edu.pl

Serdecznie zapra­szam,
dr Klaudia Carlos-Machej

Afisz
Agenda
Relacja i foto­re­por­taż


ostatnia modyfikacja: 14/12/2017