Gościnny koncert studentów-pianistów UMFC w Hamburgu

14/12/2017

W dniu 9 grud­nia 2017 r. stu­den­ci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC wystą­pi­li w Mendelssohn-Saal Hochschule für Music und Theater, Hamburg.

W pro­gra­mie kon­cer­tu udział wzię­li :

W kon­cer­cie zaty­tu­ło­wa­nym „Only Chopin!” nasi stu­den­ci wyko­na­li utwo­ry Fryderyka Chopina.

Młodzi pia­ni­ści wystą­pi­li z kon­cer­tem w Hamburgu na zapro­sze­nie prof. Huberta Rutkowskiego, któ­ry w listo­pa­dzie 2017 r. popro­wa­dził w naszej uczel­ni masterc­lass. Kurs ten zakoń­czył wspól­ny kon­cert prof. Huberta Rutkowskiego i stu­den­tów-pia­ni­stów UMFC. Koncert w Hamburgu był powtó­rze­niem kon­cer­tu war­szaw­skie­go.

Projektem kie­ro­wa­ła prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, przy współ­pra­cy as. Moniki Quinn.


ostatnia modyfikacja: 15/12/2017