Wojciech Kostrzewa zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM

24/11/2017

21 listo­pa­da 2017 r. odbył się w sali kon­cer­to­wej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu finał III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM.

Na kon­kurs napły­nę­ło ponad 110 kom­po­zy­cji z całe­go świa­ta. W I eta­pie jury w skła­dzie: Maciej Żółtowski, Paul Patterson i Piotr Moss zakwa­li­fi­ko­wa­ło utwo­ry sze­ściu kom­po­zy­to­rów z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Japonii, USA i Polski. Kompozycja Novelette WOJCIECHA KOSTRZEWY zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę przy­zna­ną przez same­go Krzysztofa Pendereckiego. Nagrodzony utwór otrzy­mał rów­nież nagro­dę publicz­no­ści. Wybitny pol­ski kom­po­zy­tor Krzysztof Penderecki stwier­dził, że kom­po­zy­cja Wojciecha Kostrzewy „uję­ła go mło­do­ścią i świe­żo­ścią”. „Novelette to krót­ki utwór na orkie­strę smycz­ko­wą w czte­rech czę­ściach. Każdy z instru­men­tów jest tu potrak­to­wa­ny jako nie­za­leż­ny głos i ma spe­cjal­ną par­tię do zagra­nia” – tak o swo­im utwo­rze mówił lau­re­at.

Podczas fina­łu nagro­dzo­ne utwo­ry po raz pierw­szy publicz­nie wyko­na­ła Radomska Orkiestra Kameralna pod batu­tą Dawida Runtza.

Wojciech Kostrzewa to kom­po­zy­tor, aran­żer i per­ku­si­sta. Jest absol­wen­tem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza.

Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!!!


ostatnia modyfikacja: 27/11/2017