VI Międzynarodowe sympozjum naukowe THESAURUS MUSICAE SACRAE. SKARBIEC MUZYKI SAKRALNEJ

30/11/2017

1–2 grudnia 2017 r.

Zakład Muzyki Kościelnej zapra­sza na VI Międzynarodowe sym­po­zjum nauko­we Thesaurus Musicae Sacrae. Skarbiec muzy­ki sakral­nej. XX lat Muzyki Kościelnej w UMFC.

Inauguracja sym­po­zjum roz­pocz­nie się 1 grud­nia 2017 r. w sali im. Bronisława Rutkowskiego o godz. 10:15, uro­czy­stą lau­da­cją i wrę­cze­niem księ­gi jubi­le­uszo­wej ks. prof. dr. Kazimierzowi Szymonikowi. W sobo­tę 2 grud­nia 2017 r. w Bazylice św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, o godz. 18:00 odbę­dzie się msza świę­ta na zakoń­cze­nie odcho­dów XX-lecia Muzyki Kościelnej w UMFC oraz kon­cert współ­cze­snych pra­wy­ko­nań muzy­ki sakral­nej. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my.

Informacja szcze­gó­ło­wa

 


ostatnia modyfikacja: 30/11/2017