Szlachetna Paczka Uczelni Artystycznych

30/11/2017

Po raz pierw­szy dzię­ki ini­cja­ty­wie stu­den­tów UMFC, przy współ­pra­cy z ASP oraz AT orga­ni­zu­je­my Szlachetną Paczkę Uczelni Artystycznych. Wierzymy, że razem może­my zdzia­łać wie­le dobre­go i spra­wić że czy­jeś świę­ta sta­ną się pięk­niej­sze!

Nasz zespół koor­dy­na­to­rów Szlachetnej Paczki wybrał rodzi­nę z Grodziska Mazowieckiego. Pani Edyta (39 l.) i pan Marek (44 l.) razem wycho­wu­ją dwo­je nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci, Czarka (10 l.) i Maję (8 l.).

Przez kil­ka lat po ślu­bie pani Edyta pra­co­wa­ła w fabry­ce przy pro­duk­cji tele­wi­zo­rów, a pan Marek zna­lazł zatrud­nie­nie w fir­mie budow­la­nej, jed­nak bez sta­łej umo­wy i ubez­pie­cze­nia. Niedługo po naro­dzi­nach dru­gie­go dziec­ka fabry­ka zosta­ła zli­kwi­do­wa­na, a rodzi­na zaczę­ła bory­kać się z pro­ble­ma­mi finan­so­wy­mi. Dodatkowo u oboj­ga dzie­ci leka­rze stwier­dzi­li upo­śle­dze­nie umy­sło­we. U Czarka umiar­ko­wa­ne, a u Majki lek­kie. Pomimo trud­no­ści finan­so­wych rodzi­ce roz­po­czę­li inten­syw­ną reha­bi­li­ta­cję dzie­ci.

Małżeństwo jest bar­dzo dum­ne z każ­de­go, nawet naj­mniej­sze­go osią­gnię­cia swo­ich dzie­ci: Maja ma jed­nak spo­re pro­ble­my z kon­cen­tra­cją i zapa­mię­ty­wa­niem, z kolei Czarek jest nad­po­bu­dli­wy, ale pamięć ma dosko­na­łą. Czeka go jesz­cze skom­pli­ko­wa­na ope­ra­cja szczę­ki. Dzieciom potrzeb­na jest reha­bi­li­ta­cja, na któ­rą rodzi­ny nie stać.

Małżeństwu naj­bar­dziej zale­ży na hipo­te­ra­pii dla syna i zaję­ciach ćwi­czą­cych pamięć i kon­cen­tra­cję u cór­ki. Są to naj­waż­niej­sze potrze­by, któ­rych nie mogą zaspo­ko­ić.  Proszą rów­nież o odzież i obu­wie dla dzie­ci, na któ­re czę­sto bra­ku­je pie­nię­dzy.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA INICJATYWA?

Szlachetna Paczka jed­no­czy ludzi poprzez róż­ne moż­li­wo­ści zaofe­ro­wa­nia pomo­cy. Proponujemy róż­ne for­my zaan­ga­żo­wa­nia się w tę akcję:

NA CO ZBIERAMY PIENIĄDZE?

Pieniądze na por­ta­lu zrzutka.pl zbie­ra­ne są mie­dzy inny­mi na:

Każdy z człon­ków rodzi­ny ma też spe­cjal­ne marze­nie:

Dla nas wszyst­kich nie są to duże rze­czy, ale rodzi­nie mogą spra­wić wie­le rado­ści. Pamiętajmy, że są to Święta i każ­dy zasłu­gu­je na swój wyma­rzo­ny pre­zent!

Samorząd Studentów UMFC


ostatnia modyfikacja: 06/12/2017