Sesja naukowa Przemiany stylistyczne w muzyce klawesynowej oraz rozwój basso continuo we Francji XVII i XVIII wieku

16/11/2017

Katedra Organów i Klawesynu UMFC zapra­sza na VII sesję nauko­wą Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC: „Przemiany sty­li­stycz­ne w muzy­ce kla­we­sy­no­wej oraz roz­wój bas­so con­ti­nuo we Francji XVII i XVIII wie­ku”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–26 listo­pa­da 2017 w Sali Senatu UMFC.

Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 16/11/2017