Ogólnopolska Konferencja Słuch absolutny Romana Palestra

7/11/2017

29 listopada — 2 grudnia 2017 r.

W dniach 29.11–2.12 odbę­dzie się w UMFC Ogólnopolska Konferencja Słuch abso­lut­ny Romana Palestra.

Koncert śro­do­wy 29 listo­pa­da  (śro­da) 2017 r. będzie sta­no­wił jej otwar­cie dzię­ki wyko­na­niu Małego kon­cer­tu Romana Palestra (1958). Ten 12-minu­to­wy, 6-czę­ścio­wy utwór prze­zna­czo­ny na orkie­strę kame­ral­ną sta­no­wi przy­kład zasto­so­wa­nia tech­ni­ki dode­ka­fo­nicz­nej, czę­sto nawet fak­tu­ry punk­tu­ali­stycz­nej, ale tak­że dowo­dzi wiel­kiej wraż­li­wo­ści kom­po­zy­to­ra na bar­wę, wyra­żo­nej przez nowe potrak­to­wa­nie fak­tu­ry, metro­ryt­mi­ki i arty­ku­la­cji.

30 listo­pa­da (czwar­tek). Konferencję roz­pocz­nie wykład inau­gu­ra­cyj­ny prof. Zofii Helman (UMFC, Nowa Sala Senatu) oraz pierw­sza część refe­ra­tów. Tego dnia odbę­dzie się tak­że panel – warsz­tat zna­ko­mi­te­go Apollon Musagète Quartett, w skła­dzie: Paweł Zalejski – skrzyp­ce I, Bartosz Zachłod – skrzyp­ce II, Piotr Szumieł – altów­ka, Piotr Skweres – wio­lon­cze­la, poświę­co­ny kwar­te­tom smycz­ko­wym Palestra; roz­mo­wę popro­wa­dzi Lech Dzierżanowski. Pierwszy dzień uko­ro­nu­je I Koncert Kameralny utwo­rów Romana Palestra (Sala Koncertowa UMFC).

1 grud­nia (pią­tek). Drugi dzień kon­fe­ren­cji będzie miał miej­sce w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a tema­ty­ka oscy­lo­wać wokół kon­tek­stów twór­czo­ści i dzia­łal­no­ści Kompozytora. Poznamy tak­że spu­ści­znę Twórcy prze­ka­za­ną Gabinetowi Zbiorów Muzycznych, por­tal jemu poświę­co­ny i kore­spon­den­cję z wąt­ka­mi muzycz­ny­mi. Tego dnia usły­szy­my  w UMFC II Koncert Kameralny twór­czo­ści Palestra (Sala Koncertowa UMFC).

2 grud­nia (sobo­ta). Trzeci dzień kon­fe­ren­cji ponow­nie odbę­dzie się w UMFC. W refe­ra­tach i dys­ku­sjach pane­lo­wych pozna­wać będzie­my wybra­ne utwo­ry, tech­ni­ki i taj­ni­ki warsz­ta­tu kom­po­zy­tor­skie­go Palestra.

Z mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych powsta­nie książ­ka sta­no­wią­ca dopeł­nie­nie mono­gra­fii Romana Palestra autor­stwa Zofii Helman. Jej celem będzie przy­bli­że­nie twór­czo­ści Kompozytora poprzez wie­lo­aspek­to­we ana­li­zy sze­re­gu utwo­rów.

Konferencję orga­ni­zu­je Katedra Teorii Muzyki UMFC we współ­pra­cy w Gabinetem Zbiorów Muzycznych BUW oraz Polskim Towarzystwem Analizy Muzycznej. Kierownictwo spra­wu­je prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska, a w skład komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go wcho­dzą: dr Katarzyna Sokołowska, Piotr Maculewicz, Lech Dzierżanowski.

Udział w kon­fe­ren­cji zgło­si­li przed­sta­wi­cie­le ośrod­ków pol­skich: UMFC (z 6 wydzia­łów), AM Poznań, AM Bydgoszcz, AM Gdańsk, AS Szczecin, IS PAN, IM UW, GZM BUW, a tak­że goście zagra­nicz­ni z Uniwersytetu Króla Juana Carlosa w Madrycie, Uniwersytetu w Sewilli, Cornell University w Ithaca (USA), University of Adelaida, Elder Conservatorium of Music, Australia.

Program kon­fe­ren­cji
Program kon­cer­tów
Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tów

Relacja z kon­fe­ren­cji
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 11/12/2017