Kurs mistrzowski dla wiolonczelistów, gambistów, kontrabasistów i zespołów kameralnych pod kierunkiem Bruno Cocseta

8/11/2017

14–15 listopada 2017 r.

W ramach BASSO 2. Międzynarodowego Biennale Dźwięków Niskich odbę­dzie się w UMFC w dniach 14–15 listo­pa­da 2017 r. kurs mistrzow­ski, któ­ry popro­wa­dzi Bruno Cocset jeden z naj­wy­bit­niej­szych wio­lon­cze­li­stów baro­ko­wych.

Zapraszamy do udzia­łu w warsz­ta­tach oso­by gra­ją­ce na wio­lon­cze­li baro­ko­wej, vio­li da gam­ba, kon­tra­ba­sie, vio­lo­ne oraz zespo­ły kame­ral­ne (od 16 roku życia). Koszt uczest­nic­twa czyn­ne­go: 200 zł, bier­ne­go 100 zł. Termin zgło­szeń: 10 listo­pa­da 2017 r. Kontakt tel.: +48 501 155 353, e‑mail: fundacjaforte@gmail.com.

Organizatorzy Biennale zapra­sza­ją rów­nież na kon­cert Historia wio­lon­cze­li – naro­dzi­ny instru­men­tu w dniu 13 listo­pa­da 2017 r., o godz. 18:00 w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego. W kon­cer­cie wystą­pi czo­ło­wy euro­pej­ski zespół baro­ko­wy Les Basses Réunies w skła­dzie: Bruno Cocset – wio­lon­cze­la baro­ko­wa, Guido Balestracci – vio­la da gam­ba, Bertrand Cuiller — kla­we­syn. W pro­gra­mie kon­cer­tu spo­tka­nie z B. Cocsetem i pre­zen­ta­cja baro­ko­wych instru­men­tów baso­wych oraz utwo­ry m.in. Corelliego, Ortiza, Frescobaldiego, Jarzębskiego.

Informacje szcze­gó­ło­we: www.facebook.com/FundacjaFORTE

Afisze


ostatnia modyfikacja: 08/11/2017